Základné modlitby - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Základné modlitby

Pre ducha > Našé modlitby

Prežehnanie
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Chváloslovie
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas', Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Raduj sa nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.

Modlitba k anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

Benedictus
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, *
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa *
z rodu Dávida, svojho služobníka,

ako odpradávna hovoril *
ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov *
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Preukázal milosrdenstvo našim otcom *
a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, *
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

aby sme mu *
bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou *
po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: *
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse, *
že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi *
a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky *
upriami na cestu pokoja.

Magnificat
Velebí *
moja duša Pána
a môj duch jasá *
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Ruženec
Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš ; potom trikrát Zdravas', Mária ; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš , desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu . Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


I. Radostný ruženec ( modlí sa v pondelok a v  sobotu )

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.

c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.


Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.


II. Tajomstvá svetla ( modlí sa vo štvrtok )

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech je svetlom nášho života.

b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.

c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.


Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.


III. Bolestný ruženec ( modlí sa v  utorok a v  piatok )

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.

b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.

c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť.


Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý sa pre nás krvou potil.

2.Ktorý bol pre nás bičovaný.

3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

4.Ktorý pre nás kríž niesol.

5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.


IV. Slávnostný ruženec ( modlí sa v stredu a v  nedeľu )

Prosby k preddesiatkom:

a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.

b)Ktorý nech riadi naše slová.

c)Ktorý nech spravuje naše skutky.


Tajomstvá k desiatkom

1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

2.Ktorý slávne vystúpil do neba.

3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.


Návrat na obsah