krst - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

krst

Pre ducha > Sviatosti

Krst

Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú.


Krst dieťaťa


1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň dva týždne pred plánovaným termínom krstu. Rodič donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

2. Krstí sa spravidla v nedeľu na sv. omši.

3. Príprava pred krstom (tzv. krstná náuka) býva podľa dohody s kňazom.

4. Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, odporúča sa, aby prišli obidvaja na faru porozprávať sa s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak by tomu nič nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si dopredu

5. Krstným rodičom môže byť ten pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý už prijal sviatosť birmovania, a buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený. K tomu sa nevyžaduje doniesť doklad, nahrádza sa ústnym čestným prehlásením pri nahlásení krstu. Ak niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako "svedok pri krste".

Krst dospelého

Dospelí sa postupne pripravujú na krst, birmovanie a Eucharistiu. Toto obdobie prípravy sa nazýva katechumenát, alebo Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. Je určený pre dospelých, ktorí po prijatí zvesti o Kristovom tajomstve, osvietení Duchom Svätým, vedome a dobrovoľne hľadajú živého Boha a vydávajú sa na cestu viery a obrátenia. Pomocou tohto obradu sa duchovne posilnia vo svojej príprave a v príhodnom čase s úžitkom prijmú sviatosti.

Ten, kto cíti v sebe túto túžbu, môže kedykoľvek navštíviť miestneho kňaza a predložiť mu svoju žiadosť.

Aj v tomto prípade (ako pri krste detí) platí zásada, že o to žiada vo farnosti, v ktorej býva. Z vážnej a rozumnej príčiny sa však môže obrátiť na ktoréhokoľvek kňaza, ktorému dôveruje a ten mu pomôže začať s prípravou.

Návrat na obsah