Sviatky - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Sviatky

Pre ducha

Sviatky

Niektoré dni sú v živote človeka významnejšie ako iné dni. Podobne je to aj v živote kresťana. Tým najvýznamnejším dňom pre kresťana by mala byť nedeľa. Vtedy slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ale okrem toho nás Cirkev osobitne pozýva aj v iné dni sláviť Eucharistiu. Týmto dňom hovoríme tiež prikázané sviatky. Okrem prikázaných sviatkov máme aj sviatky neprikázané.


Prikázané sviatky


1.január - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej zveruje celý nastávajúci rok.


6.január - Zjavenie Pána

Tento sviatok zahŕňa v sebe tri skutočnosti: 1. Ježiš sa zjavuje 3 mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jordáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.


pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána (40.deň po Veľkej Noci)

Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu Otcovi do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo závisí od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný deň.


pohyblivý - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)

Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.


29.jún - Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol sťatý.


15.august - Nanebovzatie Panny Márie

Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.


1.november - Všetkých svätých

Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.


8.december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedičného hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.


25.december - Narodenie Pána

Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. Cirkev však už na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 25. decembra.

Neprikázané sviatky


2. február -Obetovanie Pána


19. marec -Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie


pohyblivý -Veľkonočný pondelok


25. marec -Zvestovanie Pána


pohyblivý -Turíčny pondelok


pohyblivý -Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


5. júl -Sv. Cyrila a Metoda


8. september -Narodenie Panny Márie


15. september -Sedembolestnej Panny Márie


26. december -Sv. Štefana, prvého mučeníka

Návrat na obsah