Veľká noc - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Veľká noc

Foto > 2012

Zelený štvrtok

Pánova večera - 18.00
Po sv. omši do 20.00 bude adorácia Pána Ježiša trpiaceho v Getsemanskej záhrade.

Od pondelka Veľkého týždňa do stredy prinášame na faru dary pre chudobných a vo štvrtok pred omšou do košov. Nech to budú potraviny, ktoré sa nebudú kaziť. Na Zelený štvrtok tieto dary prinesieme ako obetu na omši.

Touto svätou omšou Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Na tejto sv. omši ďakujeme Bohu za dar Eucharistie a kňazstva.

Veľký piatok

Krížová cesta - 9.00
Na Krížovú cestu pozývame farníkov z celej farnosti. Prejdeme s krížom od kostola v Sáse do kostola v Pliešovciach. Vedie ju farská pastoračná rada.


Liturgia utrpenia a smrti Pána - 15.00
Po Liturgii bude adorácia  ukrižovaného Pána Ježiša v Božom hrobe do 20.00.


Vešpery z Breviára - 19.30
pozývame zvlášť členov troch buniek (doneste si breviáre).


V tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha, uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta.Biela sobota - Deň bdenia a adorácii

Sása
Adorácia Ježiša uloženého v hrobe od 9.00 do 19.00 (prestávka od 14.00 do 15.30)
 9.00 - 10.00 - Ranné chvály, Bunka č.1  
10.00 - 11.00 - Bunka č.2
11.00 - 12.00 - Farská pastoračná rada
12.00 - 13.00 - SKM
13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajúcich detí
14.00 - 15.30 - prestávka (kostol bude  zatvorený—nácvik miništrantov)
15.30 - 16.00 - eRko
16.00 - 17.00 - Bunka č.
3
17.00 - 18.00 - Ružencové spoločenstvo
18.00 - 19.00 - farníci zo Bzovskej Lehôtky

Pliešovce:
adorácia bude od 10.00 do 13.00; zapíšte sa na lístok vyložený v kostole

Bzovská Lehôtka
Adorácia bude od  10.30 do 12.30; zapište sa na listok vyložený v kaplnke
eNa Bielu sobotu Cirkev zotrvá pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a na modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Veľká noc

Veľkonočná vigília - sobota - 19.30
Na Liturgiu prinášame sviečky

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za "matku všetkých svätých vigílií. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Táto vigília je aj očakávaním Pánovho príchodu.


Veľkonočná nedeľa
Sása - 9.45
Pliešovce - 8.05

Veľkonočný pondelok
Sása - 9.45
Bzovská Lehôtka - 8.00
Pliešovce - 8.05

Návrat na obsah