Podpora seminaristu - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Podpora seminaristu

Správy
Zatiaľ sa vyzbieralo pre semináristu 635 €.

Dobrodinci

Sása:
Libuša Miklošková 20€
Mária Vajsová 10€
rodina Fusková 20€
Martin Popper 10€
rodina Frnková 20€
bohuznáma 20€
rodina Brodnianska 200€

Bzovská Lehôtka:
Anna Vanková 20€
p. Tomašovičová 35€

Pliešovce:
Jozef Černota 20€
rodina Pálková 10€
rodina Strhárska 50€
rodina Žitniaková 5€
rodina Kružliaková st. 10€
rodina Kružliaková ml. 10€
rodina Malčeková 20€
p. Simanová 15€
bohuznámy 20 €
Marián Malček 140 €
Misijné dielo sv. apoštola Petra zabezpečuje formáciu a vzdelávanie miestnych seminaristov, kňazov a rehoľných povolaní. Pokrýva náklady na ich štúdium, vybavenie knižníc, mzdy profesorov, prevádzku a údržbu budov, stravu a ďalšie položky súvisiace s fungovaním seminárov.
Podporte seminaristu z misií
PMD ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji, v diecéze Lokossa, v Benine. Tento seminár už dlhodobo finančne podporuje slovenská kancelária PMD. Seminár je na veľmi dobrej úrovni, poskytuje kvalitné štúdium i formáciu pre miestnych chlapcov, ktorí cítia povolanie k zasvätenému životu.
Ponuka je platná pre jednotlivcov, skupiny a farské spoločenstvá.
Čo zahŕňa podpora seminaristu?
Finančná podpora pre jedného seminaristu, ktorá pokrýva náklady na štúdium na jeden akademický rok činí 600 eur.
Seminaristu je možné podporovať počas jeho teologického štúdia, ktoré trvá štyri roky. Po ňom nasleduje kňazská vysviacka.
Komunikácia medzi darcom a seminaristom bude prebiehať niekoľko krát za rokvo forme listu prostredníctvom národnej kancelárie PMD, ktorá zabezpečí preklad.
V prípade podpory farským spoločenstvom je možné po vysviacke sprostredkovať návštevu novokňaza, ktorý by vo farnosti, ktorá ho podporovala slávil primičnú svätú omšu.

V našej farnosti robíme zbierku pre jedného seminaristu z Afriky. Ročná údržba je 600 €. Celý čas môžete skladať obety na tento cieľ.

Návrat na obsah